Wstęp
Q-Management
@-Handel
Q-Analiza
Q-Budżet
Q-Resource

Q-Management

Q-MANAGEMENT – kompleksowe rozwiązanie do zarządzania firmą przeznaczone dla
małych i średnich przedsiębiorstw.

Q-MANAGEMENT to nowoczesny i wysoce przystosowalny do indywidualnych potrzeb
system do zarządzania firmą i produkcją oraz relacjami z klientem (CRM).
Aplikacja ułatwia zarządzanie bazą klientów, planowanie zamówień, produkcji i
ich realizację; może być również wykorzystywana jako wsparcie dla prac działu
księgowego; dodatkowo pozwala tworzyć raporty i wykresy potrzebne kadrze
zarządzającej do planowania i usprawniania tworzonych, realizowanych i
planowanych projektów i procesów.

Q-MANAGEMENT to rozwiązanie, nad którym zespół naszych specjalistów pracuje od
lat. Staraliśmy się sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom Klientów i
dopasować aplikację do najnowszych technologicznych trendów. Ponadto jesteśmy
otwarci na sugestie klientów – to dzięki Państwu możemy nieustannie rozwijać
naszą aplikację. Wraz z wykupieniem rocznej gwarancji zapewniamy naszym klientom
otrzymywanie wszystkich aktualizacji programu i poprawę ewentualnych usterek.
Odpłatnie, naszym klientom oferujemy również nieograniczone wsparcie techniczne
i szkolenia dla pracowników z zakresu znajomości programu, pomagamy również przy
wdrożeniu naszego rozwiązania.


Q-MANAGEMENT jest dostępny jako zestaw kilku, modułów, w wersji okienkowej oraz
w wersji WWW. Wersja www posiada prawie wszystkie funkcje wersji okienkowej.

Moduły Q-MANAGEMENT:

- Moduł kontrahentów
- Moduł kontaktów
- Moduł zadań
- Moduł zasobów
- Moduł raportów i analiz
- Moduł edycji

Zobacz prezentację - Kontrahenci.
Zobacz prezentację - Kontakty i Zdarzenia.
Zobacz prezentację - Zadanie.
Zobacz prezentację - Zamówienia.
Zobacz prezentację - Zasoby.
Zobacz prezentację - Kampanie i Słowniki.
Zobacz prezentację - Pliki.
Ogólne cechy systemu
Administrator ma możliwość dodawania nowych pracowników, danych powiązanych
takich jak nr telefonu i swobodę ich edycji, dodawania kont pocztowych,
ustawienia bramki sms itp.
- Administrator może sam definiować typy słownikowe (np. typ kontrahenta).
Aplikacja pozwala na łatwe tworzenie raportów i analiz dzięki funkcjom
sortowania i grupowania danych ze względu na typ klienta, status
(aktywny/nieaktywny), ilość zamówień itd.; a także możliwościom podsumowania
danych na listach
eksport wszelkich danych do formatów takich jak xls, pdf, rtp, itp..
wyszukiwania informacji wg tekstu w specjalnym oknie wyszukiwarki;

sprawdzania poprawności pisowni;
Użytkownik może zmieniać styl interfejsu (tzw. skórki)
Wszelkie dodane dokumenty, obrazy, czy też załączniki od emaili, mogą także być
przeglądane i wyszukiwane na osobnym widoku.
tworzenie szablonów dokumentów firmowych np. wzorów umów oraz ich przeglądanie,
modyfikowanie itp.;
- dodawanie komentarzy i sugestii dla tworzonych i istniejących dokumentów;
- Ustawianie dokładnych praw dostępu do elementów systemu. Jest to możliwe
dzięki funkcjom hierarchizacji dostępu. Tym samym administrator oraz wybrany
manager (lub inna osoba uprawniona) uzyskuje nadzór nad poczynaniami
pracowników, może śledzić historie zmian, rejestruje modyfikacje danych (kto i
kiedy). Lista uprawnień dostępu obejmuje: tworzenie, odczyt, zapis, usuwanie,
nawigację;


WAŻNE – ograniczane dostępu jest istotne z punktu widzenia ochrony zasobów firmy
i zgromadzonych informacji. Przykładowo, w trakcie zatrudniania nowego
pracownika, można pozbawić go możliwości wysyłania maili, oglądania określonych
typów informacji, usuwania danych z systemu, czy ich modyfikowania; z czasem
dostęp do systemu i danych może zostać swobodnie poszerzony; hierarchizacja
dostępu chroni twoją firmę przed wyciekiem strategicznych danych.Moduł KONTRAHENCI - to zbiorcza i edytowalna baza danych zawierająca informacje
na temat klientów, kontrahentów i partnerów biznesowych firmy;


Moduł kontrahenci umożliwia:
- zebranie i pogrupowanie wszystkich danych partnerów biznesowych, klientów,
dostawców, i innych osób powiązanych, w jednym miejscu i systemie;
- dodawanie, edytowanie, przeglądanie, usuwanie danych;
- dodawanie dokumentów / plików / obrazów powiązanych z kontrahentami

Zyskujesz:
- kompleksową wiedzę na temat klientów i kontrahentów firmy dzięki której jesteś
w stanie zindywidualizować ofertę czy program partnerski;

- zaoszczędzasz czas, który możesz przeznaczyć na budowanie długotrwałych
relacji z klientami i kontrahentami oraz tworzenie nowych projektów;
Moduł KONTAKTY – to baza danych kontaktów z kontrahentami (także planowanych),
wraz z wbudowanym klientem poczty i możliwością wysyłki sms.

Moduł Umożliwia:
- sprawne zarządzanie korespondencją prowadzoną z klientami firmy, tworzenie
własnych folderów pocztowych, przeciąganie wiadomości między folderami itp.;
- szybki kontakt z kontrahentami i klientami poprzez wysyłkę smsów i emaili
(indywidualnie lub grupowo);

Zyskujesz:
- wsparcie dla procesu podejmowania decyzji – odpływ klientów czy inne
niesprzyjające dla firmy zjawiska są łatwe do wykrycia i powstrzymania, gdyż
jesteś w stanie szybko zrewidować dotychczas prowadzone działania;

- informację zwrotną na temat swoich produktów, oferty i działań, dzięki czemu
wiesz, jakie działania

i usprawnienia należy podjąć, by lepiej dopasować swoją ofertę do potrzeb rynku
oraz działań konkurencji;
Moduł ZADANIA - to moduł dla kierowników i liderów zespołów pozwalający na
sprawne desygnowanie zadań podwładnym, zarządzanie zasobami ludzkimi i
sprzętowymi; moduł zadania jest również przeznaczony dla pracowników, jako
narzędzie wspomagające wykonywane projekty i zadania;

Moduł umożliwia:
- uporządkowanie i zintegrowanie działań związanych z podziałem obowiązków dla
pracowników w realizowanym projekcie m.in. poprzez dołączanie plików i
informacji;
- skompletowanie wszystkich działań związanych z przeprowadzanym projektem w
jednym miejscu poprzez podpięcie ogółu/kompletu zadań do danej kampanii;

- przejrzyste i sprawne planowanie działań poszczególnych działów, zespołów,
pracowników poprzez przydzielanie obowiązków i projektów do realizacji;
- kompleksowy i szybki nadzór nad realizacją przekazanych pracownikom
obowiązków, zadań i projektów. Kierownik grupy lub uprawnione osoby uzyskują
całościowy podgląd na działania i pracę podległego zespołu i każdego pracownika
z osobna (czas poświęcany na wykonanie danego zadania, proces jego realizacji,
status danego projektu itp.);
- elastyczne przekazywanie/ przekierowywanie zadań podwładnym w razie choroby
lub innych zdarzeń losowych innym pracownikom;
- przeglądanie, dodawanie, aktualizowanie, modyfikowanie przeprowadzanych
projektów;
- definiowanie przypomnień i odnośników do stron kontrahentów, których dane
zadania dotyczą;
- określanie cykliczności oraz ram czasowych dla realizowanych zadań/podzadań
oraz wprowadzanie ich modyfikacji;
- tworzenie szablonów/diagramów zadań, gdzie następujące zadania aktywują się po
wykonaniu poprzednich. Tym samym program umożliwia stworzenie kompleksowego i
skomplikowanego cyklu/workflow pracy związanego z wszystkimi realizowanymi lub
następującymi po sobie zadaniami składającymi sie na projekt.

Zyskujesz:
- czas - kompleksowo zarządzasz zadaniami i projektami z jednego systemu, w
którym są zebrane wszelkie informacje i dane;
- poprawę wydajności pracy i informację o pracownikach: jak radzą sobie z
poszczególnymi zadaniami, ile czasu i w jaki sposób realizują dane zadanie;
- wiedzę jakim działom lub osobie przekazywać do realizacji przyszłe projekty;
- stały dostęp i kontrolę nad wszystkimi zadaniami i podzadaniami w realizowanym
projekcie wraz z możliwością weryfikowania podjętych działań, co powoduje
optymalizację wykonywanych projektów w odniesieniu do czasu i kosztów
realizacji;
- ułatwienie przy tworzeniu wielozadaniowych projektów – system pozwala na
przygotowanie przejrzystych diagramów ilustrujących poszczególne zadania;
- umożliwienie wdrożenia przyszłej strategii firmy i planowanych projektów z
optymalnym wykorzystaniem zasobów firmy dzięki zweryfikowaniu aktualnie
zakończonych przedsięwzięć;
Moduł ZAMÓWIENIA - to aplikacja dla działów produkcyjnego, logistycznego,
sprzedażowego i innych pozwalająca na kompleksowe zarządzanie produkcją oraz
zamówieniami od klientów i dostawców; a także umożliwiająca kontrolę kosztów i
terminów realizowanych zamówień/projektów;

Moduł umożliwia:

- zarządzanie produkcją od fazy planowania, składania zamówień po fazę
produkcyjną i kontrolę procesu realizacji;

- optymalizację zarządzania zasobami firmy poprzez przydzielanie wybranego
zasobu (ludzkiego bądź

materiałowego) do zamówienia;

- łatwy dostęp do zintegrowanej bazy danych dotyczącej realizowanych
projektów/zamówień, ich kosztów i przewidywanych terminów realizacji,

- predefiniowanie kosztów – już na etapie oferty można określić szacowane koszty
i porównać oferty całościowo lub z wyodrębnieniem na pozycje;

Zyskujesz:

- całościowy i kompleksowy wgląd w cykl realizacji zamówienia od jego złożenia
aż po uzyskanie płatności;
- optymalizację wszystkich procesów związanych z wykorzystaniem zasobów ludzkich
i materiałowych dla danego projektu produkcyjnego;
- czas – posługując się zebranymi danymi z poprzednich okresów, łatwo wyznaczysz
ramy czasowe jakie dany projekt produkcyjny ma zajmować w przyszłości;
- szczegółowo wiedzę na temat ponoszonych kosztów, dzięki czemu oszczędzasz
wydatki, a uzyskane w ten sposób nadwyżki możesz przeznaczyć na realizację
nowych projektów;
- wsparcie procesu decyzyjnego - już na etapie planowania i rozpoczęcia
produkcji dysponujesz ogółem potrzebnych informacji;Moduł RAPORTY/ANALIZY - to aplikacja dla kadry zarządzającej oraz działów
handlowego, administracyjnego i księgowego pozwalająca na tworzenie
szczegółowych i kompleksowych raportów i analiz dotyczących różnych obszarów
działalności firmy. Dane mogą być sortowane, filtrowane i przedstawiane w
postaci graficznych tabel lub wykresów oraz drukowalnych raportów; użytkownik
dowolnie może projektować sposób przedstawienia danych, czy tworzenia szablonów;

Moduł umożliwia:

- szybkie filtrowanie bieżących i historycznych danych dzięki tworzeniu
przejrzystych tablic i wykresów w przyjaznym kreatorze;
- tworzenie własnoręcznych zróżnicowanych raportów i analiz na potrzeby różnych
działów i osób zajmujących kierownicze stanowiska; oraz edytowanie raportów i
modyfikacje;
- natychmiastowy wydruk stworzonych raportów oraz możliwość eksportowania ich do
formatów DOC., XLS., PDF, RTF i wielu innych.;

Zyskujesz:
- miarodajną informację, która może być wykorzystywana na potrzeby różnych osób
decyzyjnych i działów firmy;
- wsparcie dla procesu podejmowania decyzji;

- czas, co w obecnie szybko zmieniających się warunkach rynkowych jest
koniecznym warunkiem do uzyskania przewagi nad konkurencją i utrzymania lub
poprawienia swojej pozycji rynkowej;Moduł EDYCJI – pozwala na własnoręczną modyfikację/dostosowywanie aplikacji w
zakresie sposobu wyświetlania danych, widocznych pól, wyglądu formularzu oraz
list, edytowania pól bazy danych danych, zmiany nazw, internacjonalizacje.

Użytkownik ma możliwość:
- edycji pól w bazie danych.
- sprawdzania, tworzenia, modyfikowania statusów współpracy, zadań; edytowania i
usuwania danych;

- tworzenia własnych nazw, zakładek i odnośników oraz ukrywanie lub usuwanie
niepotrzebnych kolumn;


Zyskujesz:
- możliwość własnoręcznej bardzo szeroko zakrojonej możliwości dostosowywania
aplikacji, bez konieczności dodatkowego programowania i wydawania pieniędzy.
- kompleksową aplikację, w której możesz stworzyć bardzo zindywidualizowany
profil;